Tag: TN TET | Police Exam Old 5 years Previous Year ORIGINAL Question

TN TET | Police Exam Model question papers with answer in Tamil 2017

#  நிலாவை ஆராய்வதற்காக சந்திராயன்  ஐ விண்கலம் இந்தியாவில்அனுப்பப்பட்டது

A   2008 மார்ச் 21

B   2008 அக்டோபர் 22

C   2008 ஜுன் 10

D   2008 ஏப்ரல் 15

Answer  B

#  யுரேசியாவில் காணப்படும் புல்வெளி

A   ஸ்டெப்பி

B   பாம்பாஸ்

C   காம்பாஸ்

D   பிரரெய்ரி

Answer  A

#  உலகின் மிகப் பெரிய உள்நாட்டு மீன்பிடி ஏரி

A   டான்யூப்

B   டோன்லேசாப்

C   எரி

D   சுப்பீரியர்

Answer  B

#  புவியின் புவியிடை ஆரம்            ஆகும்

A   637#  5 km

B   610#  5 km

C   6500  5 km

D   677#  5 km

Answer  A

#  லேப்ஸ் நாடோடிகள் காணப்படும் இடம்

A   ஸ்கான்டிநேவியா

B   மேற்கு ஆசியா

C   இந்தியா    இராஜஸ்தான்

D   அரேபியா

Answer  A

#  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உலகின் குளிர் பிரதேசங்களில் இரண்டாவது இடத்தைவகிக்கிறது

A   டிராஸ்

B   குலூ

C   மனாலி

D   இடாநகர்

Answer  A

#  பின்வருவனவற்றில் கோள் காற்று எவை

A   மேல் காற்று

B   கடல்காற்று

C   பான் காற்று

D   மிஸ்டிரல்

Answer  A

#  வடக்கிலிருந்து தெற்காக கீழ்க்கண்ட ஆறுகளை வரிசைப்படுத்தி தேர்க

A   லூனி   நர்மதா   தப்தி   பீமா

B   லூனி   பீமா   நர்மதா   தப்தி

C   பீமா   நர்மதா   தப்தி   லூனி

D   நர்மதா   தப்தி   லூனி   பீமா

Answer  A

#  கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாக பொருந்தியுள்ளது எது

A   புவியின் உட்புறம்    ஆஸ்தினோஸ்பியர்

B   காற்று மண்டலம்    லித்தோஸ்பியர்

C   நீர் மண்டலம்    ஒசோன் வளையம்

D   உயிர் மண்டலம்    மீசோஸ்பியர்

Answer  D

#  கீழ்க்கண்ட எந்த கோள்களுக்கு துணைக்கோள்கள் கிடையாது

A   செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி

B   புதன் மற்றும் வெள்ளி

C   செவ்வாய் மற்றும் புதன்

D   நெப்டியூன் மற்றும் செவ்வாய்

Answer  B

#  கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதிகமான மின்சாரத்தை உருவாக்க உதவுவது

A   அனல் மின்சாரம்

B   நீர் மின்சாரம்

C   அணு மின்சாரம்

D   சூரிய மின்சாரம்

Answer  A

#  சந்திரனுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள சராசரி தூரம் எவ்வளவு

A   #  8#  401 கி  மீ

B   #  8#  401 கி  மீ

C   #  8#  401 கி  மீ

D   #  8#  401கி  மீ

Answer  A

#  புயல் அல்லது மழை மேகங்கள் என அழைக்கப்படுவது

A   கார்படை மேகங்கள்

B   படை மேகங்கள்

C   கீற்று மேகங்கள்

D   திரள் மேகங்கள்

Answer  A

#  மொரைன்கள் கீழ்க்கண்ட எதன் படிவத்தால் உருவாகிறது

A   அலைகளின் படிவம்

B   பனியாற்றின் படிவம்

C   மண் புயலின் வடிவம

D   இவை எதுவும் இல்லை

Answer  B

#  இந்தியாவில் நிலக்கரி கிடைக்கும் வட்டாரம்

A   தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு

B   பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு

C   நர்மதா பள்ளத்தாக்கு

D   தபதி பள்ளத்தாக்கு

Answer  A

#  உலகின் மடிப்பு மலைகள் தோன்றுவதற்கு காரணமானது

A   ஒரோஜெனிக்

B   எக்ஜோஜெனிக்

C   எபிரோஜெனிக்

D   டையட்ரோப்பிஸம்

Answer  A

 

#  அணுசக்தி எரிபொருளை அதிக அளவு பயன்படுத்தும் நாடு

A   இந்தியா

B   பிரான்சு

C   இங்கிலாந்து

D   அமெரிக்கா

Answer  B

#  கடலில் மிதக்கக்கூடிய மிகநுண்ணிய உயிரினங்களை      என்கிறோம்

A   பெந்தாஸ்

B   முருகைகள்

C   பிளாங்டன்

D   நெக்டான்

Answer  C

#  புவி ஓட்டிற்கு கீழே இருக்கும் பாறைக் குழம்பு

A   மாக்மா

B   லாவா

C   தீப்பாறை

D   படிவுப்பாறை

Answer  A

#  சரியான வார்த்தையை   விடையை   தேர்ந்தெடு   புவியின் உள்ளடுக்குகளில்குழம்பு நிலையில் உள்ள அடுக்கு

A   மேலோடு

B   கவசம்

C   உள்கருவம்

D   வெளிக்கருவம்

Answer  D

#  கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவியல் அறிஞர்களுள்   சூரியனை கோள்கள் ஏன்சுற்றுகின்றன   என்ற கருத்தினை விளக்கிய முதல் அறிஞர்

A   கலிலியோ கலிலி

B   து  கெப்ளர்

C   டாலமி

D   சர் ஐசக் நியூட்டன்

Answer  D

#  இயற்கையிலிருந்து நேரிடையாக வளங்களைப் பெறும் தொழில்

A   முதன்மைநிலைத்தொழில்

B   இரண்டாம்நிலைத்தொழில்

C   மூன்றாம்நிலைத்தொழில்

D   நான்காம்நிலைத்தொழில

Answer  A

#  ஒவ்வொரு வருடமும் எந்த மாதத்தின் முதல் வாரம் சாலை பாதுகாப்புவாரமாக கொண்டாடப்படுகிறது

A   டிசம்பர்

B   ஜனவரி

C   மார்ச்

D   பிப்ரவரி

Answer  B

#  டென்மார்க்கின் 20   மின்னாற்றல் எதிலிருந்து கிடைக்கிறது

A   காற்று ஆற்றல்

B   மின் ஆற்றல்

C   அணுக்கரு ஆற்றல்

D   எந்திர ஆற்றல்

Answer  A

#  சுனாமி என்ற சொல் எம்மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது

A   தமிழ்

B   பிரெஞ்ச்

C   ஜப்பான்

D   இலத்தீன்

Answer  C

#  பாஸ்கராச்சாரியா இயற்றிய சித்தாந்த சிரோண்மணி என்ற நூல் எதைப்பற்றியது

A   வானியல்

B   வேதியியல்

C   மருத்  துவ இயல்

D   விளையாட்டியல்

Answer  A

#  மிஸிஸிபி ஆறு எங்கு துவங்குகிறது

A   இடாஸ்கா ஏரி

B   தால் ஏரி

C   இடாஸ்கா ஏரி

D   ஆல்ப்ஸ் மலை

Answer  A

#  வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி

A   வெப்பமானி

B   ஹைகுரோமீட்டர்

C   பாராமீட்டர்

D   காற்று வேன்

Answer  C

#  கடலடிப் பரப்பில் உள்ள தாவர சூழ்வாழிடம்

A   பிளாங்டன்

B   நெக்டான்

C   பெந்தாஸ்

D   முருகைகள்

Answer  C

#  தமிழ்நாட்டில் சதுப்பு நிலக்காடுகள் எங்கு காணப்படுகின்றன

A   நீலகிரி

B   சேலம்

C   பிச்சாவரம்

D   ஏற்காடு

Answer  C

#  சர்கோசா கடல் அமைந்துள்ள இடம்

A   ஆர்டிக் பெருங்கடல

B   அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

C   பசுபிக் பெருங்கடல்

D   இந்தியப் பெருங்கடல்

Answer  B

#  தீபகற்ப இந்தியாவிற்கு வடமேற்கில் அமைந்துள்ள நிலத்தோற்றம்

A   சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமி

B   தக்காண பீடபூமி

C   மாளவ பீடபூமி

D   ஷில்லாங் பிடபூமி

Answer  C

#  மகாத்மா காந்தி தேசிய கடற்பூங்கா எங்கு அமைந்துள்ளது

A   சென்னை

B   தூத்துக்குடி

C   அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள்

D   கன்னியாகுமரி

Answer  C

#  பாறைத்துகள் மற்றும் சேறு சலவையாலான நிலத்தோற்றம்

A   மணல் திட்டு

B   மொரைன்கள்

C   சர்க

D   டிரம்லின்கள்

Answer  D

#  பீடப்பாறைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன

A   சூகன்

B   காளான் பாறை

C   பர்கான்கள்

D   யார்டாங்

Answer  A

#  கீழ்க்கண்ட எந்த அட்சரேகைப்பகுதியில் கடலில் பவளப்பாறைகள்காணப்படுகின்றன

A   250 வ    250 தெ அட்சரேகை

B   300 வ    300 தெ அட்சரேகை

C   150 வ    150 தெ அட்சரேகை

D   050 வ    050 தெ அட்சரேகை

Answer  B

#  உலகின் மிக ஆழமான   மரியானா அகழி   அமைந்துள்ள பெருங்கடல்

A   பசிபிக் பெருங்கடல்

B   அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

C   ஆர்டிக் பெருங்கடல்

D   இந்திய பெருங்கடல்

Answer  A

#  குருட்டாறுகள் உருவாக்கப்படுவது

A   மலைப்பாதையில்

B   பள்ளத்தாக்கு பாதையில்

C   டெல்டா பாதையில்

D   சமவெளிப் பாதையில்

Answer  D

#  மரணப்பள்ளத்தாக்கில் காணப்படும் பாலைவனம்

A   மொஜாவி பாலைவனம்

B   கொலரடா பாலைவனம்

C   அமர்கோசா பாலைவனம்

D   தக்லமகான் பாலைவனம்

Answer  A

#  மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் காணப்படாத சிகரம்

A   மகாபலேஸ்வர்

B   மகேந்திரகிரி

C   ஆனைமுடி

D   பிரம்மகிரி

Answer  B

#  மித வெப்பமண்டல ஒத நிலங்கள்

A   உவர் சேற்று நிலம்

B   புல்வெளிகள்

C   பயன்படாத நிலம்

D   சதுப்பு நிலம்

Answer  A

#  தேக்கு மற்றும் சந்தன மரங்கள் கீழ்க்காணும் காடு வகையில் காணப்படுகிறது

A   சதுப்புநிலம்

B   இலையுதிர்க் காடுகள்

C   பசுமைமாறாக் காடுகள்

D   ஊசியிலைக் காடுகள்

Answer  C

Tags : ,